Deck > Shuanghua

Character: Xiao Xingchen
Series: Mo Dao Zu Shi
Description: Xiao Xingchen's blade is named "Shuanghua."
Masters: Sisi, Jun, Mintiee
Color: Gray
Donated By: Sisi
Created By: Jun