Deck > Shen Hu

Character: Li Xingke
Series: Code Geass
Description: Xingke's Knightmare is called Shen Hu.
Masters: Chuu, Lenga
Color: Blue
Donated By: Chuu
Created By: Chuu