Deck > Lanling

Character: Jin Zixuan
Series: Mo Dao Zu Shi
Description: Jin Zixuan is from the Lanling Jin Clan.
Masters: Jun, Sisi
Color: Yellow
Donated By: Jun
Created By: Jun